[Zurück]


G.I. Yakovlev


Izhevsk State Technical University, Russia