[Zurück]


Andrey V. Bukhtiyarov


Boreskov Institute of Catalysis SB RAS, Novosibirsk, Russia