[Zurück]

@incollection{TUW-102317,
  author = {Filz, Karl and Krautgartner, Peter and Spiess, Stephan and Vincze, Markus},
  title = {The Design of a Concise Beam Deflection Unit for External 6D Robot Measurement},
  booktitle = {Optical Measurement Techniques III},
  year = {1995},
  editor = {Kahmen, Heribert and Gruen, A},
  pages = {49--58},
  publisher = {Wichmann},
  address = {Heidelberg}
}Erstellt aus der Publikationsdatenbank der Technischen Universitšt Wien.