[Zurück]

@inproceedings{TUW-192759,
    author = {Racz, Nicolas and Seufert, Andreas and Weippl, Edgar},
    title = {A Frame of Reference for Research of Integrated Governance, Risk {\&} Compliance (GRC)},
    booktitle = {Proceedings of IFIP CMS 2010},
    year = {2010},
    note = {Vortrag: Proceedings of IFIP CMS 2010, Linz; 2010-05-31 -- 2010-06-02}
}Erstellt aus der Publikationsdatenbank der Technischen Universitšt Wien.