[Zurück]

@article{TUW-209343,
  author = {Sorschag, Robert},
  title = {A Flexible Object-of-Interest Annotation Framework for Online Video Portals},
  journal = {Future Internet},
  year = {2012},
  volume = {4},
  number = {1},
  pages = {179--215},
  doi = {10.3390/fi4010179},
  keywords = {video annotation; video sharing; object recognition}
}Erstellt aus der Publikationsdatenbank der Technischen Universitšt Wien.