[Zurück]

@book{TUW-215808,
  editor = {Tjoa, A Min and Liddle, Stephen W. and Schewe, K.-D. and Zhou, Xiaofang},
  title = {Database and Expert Systems Applications 23rd International Conference, DEXA 2012, Part I},
  publisher = {Springer LNCS},
  year = {2012},
  address = {Berlin, Heidelberg},
  numpages = {523},
  isbn = {978-3-642-32599-1},
  doi = {10.1007/978-3-642-32600-4}
}Erstellt aus der Publikationsdatenbank der Technischen Universitšt Wien.