[Zurück]

@unpublished{rechberger16[TUW-248792],
    author = {Rechberger, Helmut},
    title = {{H}ow to assess the building material stock as a potential raw materials source},
    year = {2016},
    note = {eingeladen; {V}ortrag: {M}i{M}a {M}eetings, {C}openhagen; 2016-04-06}
}Erstellt aus der Publikationsdatenbank der Technischen Universitšt Wien.