[Zurück]


Zeitschriftenartikel:

M. Termeer, J. Bescós, M. Breeuwer, A. Vilanova i Bartroli, F. Gerritsen, E. Gröller:
"CoViCAD: Comprehensive Visualization of Coronary Artery Disease";
IEEE Transactions on Visualization and Computer Graphics, 13 (2007), 6; S. 1632 - 1639.Zugeordnete Projekte:
Projektleitung Eduard Gröller:
Comrade = Abt. 186/2


Erstellt aus der Publikationsdatenbank der Technischen Universität Wien.